Zen Box

Coffee is the main event at this stylish corner.  Enhance the taste with a fine selection of light snacks and sweets from our bakery.  Take a quick break and dine here in this open and relaxed space or grab a coffee to go.

โดยทางศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

  • บริษัทฯ จะปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับพนักงาน ผู้ใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้อง และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
  • บริษัทฯ จะดำเนินการอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ อย่างเหมาะสม
  • พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานเป็นอันดับแรก และปฏิบัติตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
  • ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า