กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) บริษัท ไทยไฟท์ จำกัด

บรรยายให้ภาพ นายประสาน ภิรัช บุรี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลำดับที่ 3 จากช้าย) นายปิติภัทร บุรี ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกลยุทธ์ (ลำดับที่ 2 จากซ้ำย นายเด็น ศักดิ์พิสิษฐ์ ผู้จัดการทั่วไป (ซ้ำยสุด) กลุ่มบริษัทกิรัชบุรี และ นยนพพร วาทิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ลำดับที่ 3 จากขวา นายน พรัตน์ พุทธรัตนมณี รองประธานอำนวยการ (ลำดับที่ 2 จากขวา) นายธานี เต็มบุญศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ(ขวาสุด) บริษัท ไทยไฟท์ จำกัด นายปีติภัทร บุรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี และ นายนพพร วาทิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยไฟท์ จำกัด ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อตอบสนอง […]

benz

13 / 05 / 2022

หลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Principles)

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค มีการกำหนดหลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Principles) ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการทั้งหมด 5 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 1. การเคารพในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม (Inclusivity) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค มีการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของระบบบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุม และมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้ได้รับการสื่อสารที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ รวมถึงมีสิทธิในการแสดงออกบนพื้นฐานของการปฏิบัติด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน 2. การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Integrity) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมหลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างเปิดเผย ซื่อสัตย์ และมีความยุติธรรม การปฏิบัติดังกล่าวนี้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กร 3. ความรับผิดชอบต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Stewardship) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและให้ความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และต้องมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน เพื่อการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ 4. การเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส (Transparency) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค มีการดำเนินการที่โปร่งใส เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้โดยง่าย มีการบันทึกผลลัพธ์ของการจัดงานอย่างยั่งยืนไว้เพื่อเป็นแหล่งความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 5. การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน (Compliance) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิทธิมนุษยชน การป้องกันและระงับอัคคีภัย ความปลอดภัยด้านอาหาร ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการด้วยความเป็นมืออาชีพ มีจริยธรรม และความเป็นธรรม

benz

25 / 01 / 2022

วัตถุประสงค์หลักและค่านิยมของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Statement of Purpose and Values)

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค มีการกำหนดวัตถุประสงค์หลักและค่านิยม (Statement of Purpose and Values) ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนความยั่งยืน ตลอดจนการนำประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การพัฒนาทักษะและการเสริมสร้างบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ผ่านการจัดการนวัตกรรม การฝึกอบรม และการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ สำหรับระบบบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอ เพื่อการส่งมอบและรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน สร้างความเข้าใจถึงวิธีการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนและการเติบโตของธุรกิจ การสร้างความมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใสและครอบคลุมถึงหลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ได้รับการตอบสนอง ข้อเสนอแนะและผลลัพธ์ที่ยั่งยืนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมถึงการแบ่งปันความรู้และแนวทางการปฏิบัติในการทำงานที่ดี การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีกระบวนการผลิตหรือจัดหาด้วยแนวทางของการจัดการอย่างยั่งยืน การสร้างความยั่งยืนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผู้ส่งมอบสินค้าและบริการต้องมีส่วนร่วมและมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความต้องการด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัยสำหรับพนักงาน การบูรณาการและการให้ความรู้ถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์และบริการต่อชุมชน การดำเนินธุรกิจตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ การเสริมสร้างชื่อเสียงและการยอมรับในฐานะธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนชุมชนในด้านต่างๆ

benz

25 / 01 / 2022

BITEC demonstrated its environmental preservation and sustainable business management by winning the Thailand Energy Award

Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC), one of the leading international standard venues in Thailand and Southeast Asia, received the Thailand Energy Award from the Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE), the Ministry of Energy. The award is for the exceptional control building 2020 for the collaboration between BITEC and Bhiraj Tower […]

benz

24 / 12 / 2021

BITEC and SCGP to reinforce sustainable management practices in MICE industry using Circular Way

Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC), a leading venue organiser in Thailand and Southeast Asia, partners with SCG Packaging Public Company Limited (SCGP) to launch the “We Draw the New World Together” campaign. The campaign’s goal is to promote environmental conservation by maximizing the usage of environmentally friendly products and waste materials from the […]

benz

16 / 12 / 2021

BITEC is fully ready to drive the MICE industry, of which SHA standards guarantee safety.

By providing realization and care in the hygiene of the customers and visitors throughout the period of business conduct, including elevation of safety strictness, BITEC is awarded the mark of Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) in the category of activity/meeting and playhouse/theatre under the collaborative project between the Tourism Authority of Thailand (TAT), […]

benz

13 / 12 / 2021

BITEC จับมือ SCGP ดัน Circular Way เข้าสู่ธุรกิจไมซ์ เน้นย้ำแนวทางบริหารเพื่อความยั่งยืน

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ผู้นำด้านสถานที่จัดงานชั้นนำของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ร่วมกับบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) เปิดโครงการ “We Draw the New World Together” ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนำวัสดุเหลือใช้จากการจัดงานในไบเทคมาหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารจัดงานอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์แห่งภูมิภาคอาเซียน โครงการ “We Draw the New World Together”  เน้นการใช้กระดาษและพลาสติกให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการพัฒนาและออกแบบที่สะดวกต่อการใช้งาน แข็งแรง และยังสามารถนำมารีไซเคิลได้แบบครบวงจร (Close-loop Management) อาทิ อุปกรณ์ตกแต่งบูธ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการประชุม รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในส่วนจัดเลี้ยงด้านอาหารและเครื่องดื่มของไบเทค ซึ่งแนวทางดังกล่าวไม่เพียงแต่ใช้ในส่วนธุรกิจการจัดงานของไบเทคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหน่วยงานสนับสนุนอย่าง About Food ผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มของไบเทค  และ SAMA หน่วยงานที่ดูแลร้านค้าปลีกภายในบริเวณศูนย์ฯ อีกด้วย ปนิษฐา บุรี  กรรมการผู้จัดการศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)กล่าวว่า “ไบเทค ยึดมั่นในการทำธุรกิจภายใต้แนวทาง BITEC […]

benz

13 / 12 / 2021

Fun fact behinds BITEC’s building design

Architectural design does not only respond to the exterior and physical appearance of buildings, it also conceals meanings and functional benefits beyond our perception. Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), a leading MICE venue in Thailand and ASEAN revealed fascinating facts behind its iconic building design that respond to the needs of MICE business […]

benz

30 / 11 / 2021
1 2 3 9

BHIRAJ BURI GROUP collects personal data of visitor such as name, last name, e-mail and telephone number to analyse for developing project in advance. Read Privacy Policy.

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save