Bread Box

Pick up a light meal or quick snack in this trendy corner located at Event Hall 106. Choose from a selection of delicious sandwiches, fresh salads and your favourite cup of coffee. Available for dine in or take away.

โดยทางศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

  • บริษัทฯ จะปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับพนักงาน ผู้ใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้อง และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
  • บริษัทฯ จะดำเนินการอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ อย่างเหมาะสม
  • พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานเป็นอันดับแรก และปฏิบัติตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
  • ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด