Upcoming events at BITEC

Large scale exhibitions, trade shows, consumer shows, industry conventions & live entertainment

Bangkok International Trade & Exhibition Centre hosts a copious range of events every month that stimulate and enthuse. Search for upcoming events in Bangkok such as exhibitions, international tradeshows, conferences, consumer fairs or world-class concerts.

Simply click on a year and month and be inspired.

Large scale exhibitions, trade shows, consumer shows, industry conventions & live entertainment Bangkok International Trade & Exhibition Centre hosts a copious range of events every month that stimulate and enthuse. Search for upcoming events in Bangkok such as exhibitions, international tradeshows, conferences, consumer fairs or world-class concerts. Simply…[ + ]

Large scale exhibitions, trade shows, consumer shows, industry conventions & live entertainment

Bangkok International Trade & Exhibition Centre hosts a copious range of events every month that stimulate and enthuse. Search for upcoming events in Bangkok such as exhibitions, international tradeshows, conferences, consumer fairs or world-class concerts.

Simply click on a year and month and be inspired.

[ close ]

Large scale exhibitions, trade shows, consumer shows, industry conventions & live entertainment Bangkok International Trade & Exhibition…[ + ]

Large scale exhibitions, trade shows, consumer shows, industry conventions & live entertainment

Bangkok International Trade & Exhibition Centre hosts a copious range of events every month that stimulate and enthuse. Search for upcoming events in Bangkok such as exhibitions, international tradeshows, conferences, consumer fairs or world-class concerts.

Simply click on a year and month and be inspired.

[ close ]
cdic
From 24 To 25 NOV

Cyber Defense Initiative Conference 2020 (CDIC 2020)

โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 19
Cyber Defense Initiative Conference 2020 (CDIC 2020)
งานสัมมนาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
24 - 25 November 2020, Grand Hall, BITEC Bangna, Bangkok
“The Future of Next Normal Cyber Risk and Digital Immunity”CDIC 2020 งานสัมมนาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศ ปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “The Future of Next Normal Cyber Risk and Digital Immunity” เมื่อภัยคุกคามทางไซเบอร์และความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็น “New Normal” เป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ที่องค์กรและทุกคนต้องทำความเข้าใจ และพร้อมรับมือเพื่อป้องกัน ลดผลกระทบทั้งจากอธิปไตยทางไซเบอร์และอธิปไตยของข้อมูล การจัดการความเสี่ยงในการใช้งานผู้ให้บริการภายนอก การใช้งานระบบคลาวด์ การใช้ระบบในการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลขององค์กรและบุคคล ผลบังคับใช้ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งผลให้องค์กรจะต้องมีแนวทางปฏิบัติในการออกแบบกระบวนการ และดำเนินการมาตรการเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ผู้ร่วมงานสัมมนาจะพบคำตอบได้ในงาน CDIC 2020 จากการบรรยาย องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำเสนอมิติใหม่ Cybersecurity Expo...และ ห้ามพลาด Signature ไฮไลท์ของงาน CDIC 2020 Live Show ..สาธิตสด ประเด็นภัยคุกคามใหม่ รู้ก่อน..ปลอดภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม (For more information please visit)
https://www.cdicconference.com