Discover the latest news and activities at BITEC!

Keep up to date with industry news and insights at BITEC

Keep up to date with our latest news, press releases and information about upcoming events in Bangkok .  Meet the VIPs and be part of the action as we highlight the key activities and keep you posted on whats happening at BITEC.

Keep up to date with industry news and insights at BITEC Keep up to date with our latest news, press releases and information about upcoming events in Bangkok . Meet the VIPs and be part of the action as we highlight the key activities…[ + ]

Keep up to date with industry news and insights at BITEC

Keep up to date with our latest news, press releases and information about upcoming events in Bangkok .  Meet the VIPs and be part of the action as we highlight the key activities and keep you posted on whats happening at BITEC.

[ close ]

Keep up to date with industry news and insights at BITEC Keep up to date with our latest news, press releases and information about upcoming…[ + ]

Keep up to date with industry news and insights at BITEC

Keep up to date with our latest news, press releases and information about upcoming events in Bangkok .  Meet the VIPs and be part of the action as we highlight the key activities and keep you posted on whats happening at BITEC.

[ close ]
Stay up-to-date and subscribe to BITEC eNews
THSafe@Work2019
4 July

The Opening Ceremony of Thailand Safe@Work 2019

เปิดตัวงาน Thailand Fast@Work ไปอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2562

กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) และหน่วยงานในสังกัดมีนโยบายด้านการบริหารแรงงาน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนประเทศสู่วิสัยทัศน์ ไทยแลนด์ ๔.๐ ที่มุ่งเร่งดาเนินนโยบายเศรษฐกิจ ด้วยการยกระดับ “แรงงาน” ให้มีความพร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค ๔.๐ ด้วยการสร้างระบบการเรียนรู้ ฝึกคนทำงานให้มีคุณภาพ มีความตระหนักรู้ที่จะดูแลตนเองครอบครัว และสังคมให้มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อลดความสูญเสียจากการทำงาน ซึ่งมีผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างมาก ฉะนั้นเริ่มต้นสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน เพื่อให้คนทำงานมีความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความผาสุกตั้งแต่วันนี้ ก็จะทาให้เรายืนหยัดในเวทีโลกได้อย่างมั่นคง เราจะมีแรงงานที่มีคุณภาพพร้อมนำประเทศก้าวข้ามไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมทุกระดับมีความเข้มแข็งและพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างแน่นอน

การจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ถือเป็นกิจกรรมสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) และเป็นความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) หรือที่เรียกว่า “สสปท.” เป็นหลักในการดำเนินงาน ร่วมกับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรม ความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมและเป็นการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องจากการจัดงานปีที่แล้ว

ร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 6 ก.ค. 2562 เวลา 10.00 - 18.00 น. EH 101 - 102 ไบเทค